Algemene voorwaarden
Idem Design staat ingeschreven bij KvK Tiel onder nummer 60086912.
Begripsomschrijving
Idem Design: eenmanszaak gericht op grafische vormgeving, ontwerp en dtp gevestigd op Het Achterveld 75, 4003 VH te Tiel.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Idem Design voor de levering van producten en/of het uitvoeren van diensten.
Overeenkomst: iedere overeenkomst, zowel schriftelijke, mondelinge als elektronische, die tot stand komt tussen opdrachtgever en Idem Design. Hieronder vallen ook wijziging en/of aanvullingen, evenals alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering.
Toeleverancier: een natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht (derden).
Informatiedragers: alle middelen bestemd voor het, met behulp van apparatuur, vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen, dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens.
Voorstel: een aan de opdrachtgever gedane offerte tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.
Algemeen
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Idem Design gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden van eventuele toeleveranciers (derden) zijn van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden, op de overeenkomst van toepassing zullen zijn.
Algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze op de overeenkomst van toepassing zullen zijn.
Idem Design verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever, waarvan zij weet, of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.
Idem Design verplicht zich tot het leveren van goed werk, in overeenstemming met de geldende professionele normen. Uitgangspunt is de aangeleverde broninformatie en briefing. Teksten zijn geschreven in goed Nederlands en volgens de standaardspelling. Indien er onduidelijkheden bestaan omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient er uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet, die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
Idem Design kan niet aan haar voorstellen worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel of de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Op een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Idem Design is het Nederlandse recht van toepassing.
Voorstellen
Het uitbrengen van een al dan niet met voorstel aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, verplicht Idem Design niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. Ieder voorstel is steeds vrijblijvend en kan slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een voorstel wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.
Aan een oriënterend gesprek zijn vanzelfsprekend géén kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie en een kennismaking, kunnen er door Idem Design kosten in rekening worden gebracht. (Bijvoorbeeld als de kennismaking overgaat in een werkbespreking en direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen). Indien de opdrachtgever prijs stelt op een resumé van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het gebruikelijke uurtarief. Kosten van omvangrijke voorstellen kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze voorstellen mogen in dat geval door de opdrachtgever vrij worden gebruikt, ook als hij de opdracht door een andere partij laat uitvoeren. In alle andere gevallen zijn de geleverde voorstellen eigendom van Idem Design en worden ze tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 621, Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.
Tarieven
Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. De prijs die Idem Design voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Indien er geen prijs is overeengekomen, maar er in een voorafgaand jaar een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud is gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend. Indien er geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs, krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de branche als redelijk beschouwd bedrag.
Prijswijzigingen
Idem Design is gerechtigd een overeengekomen prijs te verhogen, wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich voordoen, na het sluiten van de overeenkomst: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn. Stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten of omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Idem Design tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden, voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Idem Design is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Idem Design zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
Betalingstermijn
Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige, krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen, binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Idem Design is vereist. Idem Design is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk en proeven. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Idem Design zekerheid te stellen voor de voldoening van de, krachtens de overeenkomst aan Idem Design te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Idem Design daarop zonder moeite verhaal kan halen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Idem Design tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Idem Design is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag in de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 150,00.
Zet-, druk-, of andere proeven
De opdrachtgever is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek van Idem Design, ontvangen tekst, zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Idem Design terug te zenden. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Idem Design de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. Idem Design is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
Afwijkingen
Tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht van geringe betekenis te zijn. Meer of minder geleverde aantallen worden in rekening gebracht respectievelijk verrekend. Afwijkingen in de door Idem Design gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.
Duur-overeenkomsten; periodieke uitgaven
Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt. Onder een periodieke uitgave wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt. Onder vervaardiging wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabrikaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en zetwerk, alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave. Een overeenkomst kan slechts door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.
Aangeleverd materiaal
Indien de opdrachtgever met Idem Design is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van Idem Design vragen. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van Idem Design vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat Idem Design een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door Idem Design houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen. Idem Design is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking, op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken. Idem Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst, als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Idem Design onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden, voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan Idem Design getoonde monster en het later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materiaal of producten. De opdrachtgever is gehouden Idem Design op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door haar aangeleverde materialen en producten te wijzen. Idem Design is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten te beschikken als ware deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van Idem Design gehouden de ongebruikte materialen en producten, inclusief de resten bij Idem Design af te halen.
Auteursrechten
De opdrachtgever garandeert Idem Design, dat door de nakoming van de overeenkomst, en met name door de verveelvoudiging of het openbaar
maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc., geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad.
Idem Design, als leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet, draagt bij levering slechts het eenmalige publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst worden gesloten. Het opnieuw gebruiken van door Idem Design geleverde producten, is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Idem Design, waarbij Idem Design zich het recht voorbehoud om opnieuw een bedrag voor gebruik in rekening te brengen. Bij ingrijpende wijziging van een geleverde tekst, die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan Idem Design op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht. De bepalingen hebben ook betrekking op teksten die Idem Design van derden betrekt. Idem Design garandeert daarbij de opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik. Indien door Idem Design geleverde producten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Idem Design toch opnieuw worden of zijn gebruikt, al dan niet door een derde veranderd en/of aangepast, is Idem Design gerechtigd om de geleverde producten opnieuw in rekening te brengen. Op de oorspronkelijke prijs zal eventueel prijscompensatie worden toegepast. Het volledige bedrag is onmiddellijk en zonder gerechtelijke tussenkomst opeisbaar. Expliciet wordt hierbij vermeld dat ook dan de eigendomsrechten bij Idem Design blijven. De opdrachtgever garandeert Idem Design dat, met name door het openbaar of toegankelijk maken van databestanden en/of informatiedragers, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die Idem Design en/of derden kunnen doen gelden krachtens de geldende auteurswet of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van of het recht van intellectueel of industrieel eigendom en de regelgeving met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Idem Design zowel in als buiten rechte, voor alle aanspraken die derden krachtens wet of regelgeving geldend kunnen maken.
Indien, ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechtsartikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Idem Design bevoegd, maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Idem Design door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Idem Design de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Idem Design steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computer- programmatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
De door Idem Design volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd. De opdrachtgever verkrijgt na levering door Idem Design het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Idem Design in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken genoemd in dit artikel. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Idem Design zijn gebracht en door haar worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Idem Design kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
Totstandkoming opdracht
Een opdracht komt tot stand door middel van een aanvraagformulier van een product of dienst, dan wel een door de opdrachtgever ondertekend voorstel dat elektronisch of per post door de opdrachtgever wordt verstuurd en door Idem Design wordt aanvaard. Bij elektronische verzending is een handtekening van de opdrachtgever niet noodzakelijk om tot een juridisch bindende overeenkomst te komen. In een voorstel van Idem Design wordt de opdracht kort omschreven en worden veelal een aantal componenten duidelijk aangegeven:
Wat is het doel van de opdracht, voor welk gebruiksdoel wordt de tekst ingezet;, wat zijn de eisen van de opdrachtgever, wat is de omvang van het werk, welke medewerking van de opdrachtgever vereist, welke materialen of (bron-) gegevens leveren de opdrachtgever en/of Idem Design aan en binnen welke termijn, de wijze waarop de tekst wordt aangeleverd, tevens kan kort worden aangegeven wie de eindredactie verzorgt. Hieronder vallen werkzaamheden als: administratieve ondersteuning (typewerk), correctie zet- en/of drukproeven, verzorging van illustraties en/of fotografie, vormgeving, begeleiding van druk en afwerking (fulfilment).
Concepttekst en eenmalige herziening
Bij voorstellen met betrekking op het schrijven van tekst, kan eenmaal kosteloos een aanpassing en-of herziening worden gedaan. Dit gebeurt altijd in overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
Tussentijdse wijziging van de opdracht
Tussentijdse wijziging van de opdracht Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging wordt gewijzigd, is er sprake van een aanvullende opdracht. Voor deze aanvullende opdracht, ontvangt de opdrachtgever een separaat voorstel. Zonder aanvullend voorstel, gelden de oorspronkelijke voorwaarden. Indien de opdracht, als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Idem Design niet verplicht onderhanden teksten of diensten te leveren. Idem Design heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
Annulering
De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren, voordat Idem Design met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. Eventueel ontstane schade dient door opdrachtgever aan Idem Design te worden vergoed. Onder deze schade vallen de door Idem Design geleden verliezen en gederfde winst, maar in elk geval de kosten die een eventuele toeleverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Onverminderd alle rechten staat het Idem Design vrij een overeenkomst te beëindigen, indien de opdrachtgever de bepalingen van de overeenkomst niet nakomt. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden. Idem Design is wel gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden. Opdrachtgever verklaart hierbij daartoe toestemming te verlenen.
Idem Design zal bij overdracht van haar verplichtingen de opdrachtgever daarvan in kennis stellen. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf of organisatie van de opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met de opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Idem Design de opdrachtgever binnen redelijke termijn laat weten nakoming van de gehele overeenkomst of een gedeelte daarvan te vorderen. In dat geval is Idem Design gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling de uitvoering van de desbetreffende, overeenkomst(en) op te schorten totdat de betaling voldoende is zeker gesteld.
Eigendomsvoorbehoud
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Idem Design haar bedrijf uitoefent. Idem Design is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de, krachtens de overeenkomst, door Idem Design te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Idem Design ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen. Iedere levering van zaken door Idem Design aan de opdrachtgever, geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Idem Design door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt. Idem Design is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Termijn van levering
Een door Idem Design opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Idem Design is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld. De binding van Idem Design aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt, indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst. Idem Design is niet genoodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Idem Design gehouden, al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Idem Design mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen en soortgelijke redenen. Bij niet-naleving door de opdrachtgever is de uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Idem Design nodig is. Idem Design is volgens haar, krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Idem Design de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
Inspectie bij levering
De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te controleren of Idem Design de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Idem Design er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient de controle en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering. Idem Design is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven de controle of de kennisgeving tijdig te doen. Indien de termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop de controle respectievelijk het in kennis stellen van Idem Design voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is. De prestatie van Idem Design geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk tien dagen na de dagtekening of uiterlijk acht dagen na ontvangst van een factuur van Idem Design schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.
Inhoud en wijziging
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging wordt gewijzigd, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart worden geoffreerd. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun oorzaak vinden in door Idem Design niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan, dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.
Eigendom productiemiddelen etc.
Alle door Idem Design vervaardigde zaken zoals: teksten, productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computer- programmatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcylinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van Idem Design, ook als deze als aparte post in het voorstel of op de factuur zijn vermeld. Idem Design is niet gehouden genoemde zaken aan de opdrachtgever af te geven. Idem Design is niet gehouden bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien Idem Design en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door Idem Design zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Idem Design instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
Eigendom opdrachtgever, pandrecht
Idem Design zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder. De opdrachtgever draagt tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager aan Idem Design, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Idem Design worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever Idem Design op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken. De opdrachtgever verleent Idem Design pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Idem Design door hem in de macht van Idem Design worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Idem Design verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.
Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Idem Design onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Idem Design kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheden worden ook problemen bij toeleveranciers van Idem Design of transport en/of transmissiefaciliteiten gerekend. Geen der partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan zijn schuld en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het handelsverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. Tekortkomingen van Idem Design in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Indien de overmacht toestand drie maanden of langer duurt, hebben zowel de opdrachtgever als Idem Design het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
Tekortkomingen van Idem Design in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Idem Design toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige vergoeding. Indien er sprake is van overmacht, dient Idem Design de opdrachtgever hiervan vroegtijdig op de hoogte te brengen. De opdrachtgever heeft in dit geval, gedurende acht dagen, het recht om de opdracht schriftelijk te annuleren. Het uitgevoerde gedeelte van de opdracht dient aan Idem Design te worden vergoed.
Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Idem Design is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. Het maximale bedrag mag de overeengekomen prijs niet overschrijden. Idem Design is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Idem Design is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever. Indien Idem Design terzake van enige schade, waarvoor zij, krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en aan Idem Design alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen. De opdrachtgever vrijwaart Idem Design uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.
Geschillen
Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat dit het geval is. In geval van een geschil, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van onpartijdige bemiddeling. Indien blijkt, dat een geschil naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Idem Design, dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, niet is op te lossen met behulp van bemiddeling, zal het geschil worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Amsterdam. De arbiters zullen recht spreken als goede mannen naar billijkheid, zonder aan de strenge regels van het recht gebonden te zijn.